Kontrola detských ihrísk

kontrola detských ihrísk

Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska. Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského ihriska.
Pozor! Až 80% detských ihrísk u nás nie je bezpečných!

Ponúkame 3. druhy kontroly detských ihrísk
odporúčané v norme STN EN 1176-7

1. Bežná vizuálna kontrola detských ihrísk

Počas tejto kontroly sa kontroluje celkový stav zariadení, najmä nedostatky, ktoré by mohli byť spôsobené vandalizmom. Takáto kontrola môže byť vykonaná prevádzkovateľom alebo osobami, ktoré on určí. Kontrola by mala byť zaevidovaná napr. v knihe detského ihriska alebo v inom písomnom dokumente. Dodávateľ zariadenia môže predložiť so zariadením zoznam možných rizikových prvkov, ktoré treba kontrolovať počas takejto kontroly. Frekvencia kontroly sa môže určiť aj v závislosti od frekvencie návštevnosti detí na detskom ihrisku. Avšak bez ohľadu na to sa odporúča, aby bola vykonávaná raz na týždeň.

2. Prevádzková kontrola detských ihrísk

Počas tejto kontroly sa vykonáva podrobnejšia inšpekcia vybavenia, predovšetkým opotrebovanie zariadení. Môže ju vykonať prevádzkovateľ alebo osoba, ktorú určí. Výsledky kontroly by mali byť zaevidované do dokumentácie spojenej so správou a údržbou detského ihriska. Odporúča sa, aby takáto kontrola bola vykonávaná každé 1-3 mesiace.

3. Ročná hlavná kontrola detských ihrísk 

Túto kontrolu by mali vykonávať špecialisti, nezávislí od prevádzkovateľa alebo majiteľa ihriska. Kontroluje sa poškodenie vandalizmom, menšie a väčšie opotrebovanie, dlhodobé konštrukčné problémy, zmeny v súlade s požiadavkami noriem. Takúto kontrolu ponúkajú výrobcovia, dovozcovia a dodávatelia zariadení detských ihrísk, komerčné spoločnosti. certifikované osoby, certifikované osoby pre kontrolu detských ihrísk, kontrola ihrísk, ročná kontrola ihrísk, prehliadka ihriska, prehliadka detského ihriska, ročná prehliadka detského ihriska, certifikovaná prehliadka a organizácie zaoberajúce sa bezpečnosťou.

Súbory na stiahnutie

➥  Formulár na oznámenie poruchy

➥  Formulár o stave a údržbe

➥  Kontrola ihriska bežná vizuálna – príloha č.1

➥  Kontrola ihriska prevádzková – príloha č.2

➥  Kontrola ihriska ročná – príloha č.3

  Kontrola ihriska: zoznam hlásených porúch

  Kontrola ihriska: zoznam hlavných ročných kontrol

  Kontrola ihriska: zoznam údržby a opráv

  Bezpečné detské ihrisko: príručka SOI

Objednajte sa na ročnú kontrolu detského ihriska!

info@mpprojekt.sk
+421 903 142 215